HÌNH VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐẸP

Làm nuốm nào để bạn cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ giới tính giữa những phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu để tạo nên một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn xây dựng mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của doanh nghiệp khi tạo ra sơ đồ bốn duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó yêu cầu phải cụ thể đến nút nào?Bạn rất có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?