THIẾT KẾ THIỆP MỜI BẰNG PHOTOSHOP

 Mở PhotoShop và chế tạo một file new (File > New) có form size 1280×1024 px và 72 dpi. Tiếp nối chọn luật Paint Bucket Tool (G) và đổ màu mang đến nền là #7EC21D

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*